17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
12-01-2017
14-01-2017
15-01-2017
15-01-2017
15-01-2017
14-01-2017
15-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
Jan 17, 2017

jir 175la me/Ks 1842 wd{dmk; ixfYdaOkh lr iu,sx.sl fiajkh kS;suh jrola fkdjk ;;a;ajhg m;alsÍug wdKavqfõ wjOdkh fhduqù ;sfí'

''' Read More....
Jan 17, 2017

b;ska ta jf.a .d,a," wl=/iai" lky,d.u m%foaYfha ujla iy ÈhKshla Ôj;ajqfKa Yla;su;ajQ wdorKsh ne£ul=;a tlal'

''' Read More....
Jan 17, 2017

tod ;uhs uu uq,skau m%Ydkaj oelafl wfma hd¿fjd f.dvdla fj,djg wms fokakj fcdavq lr,d úys¿ l<d ''' Read More....

Jan 16, 2017

´Ië ysudId Y%S ,xldfõ m‍%lg ksrEmk Ys,amskshls' ksrEmk lafIa;‍%fhka tydg f.dia rx.k lafIa;‍%hg wj;S¾K ù isák &acu ''' Read More....

Jan 16, 2017

fï ;sfhk .ia fld< i;d iSmdjd ksid ;uhs fï f,dalfha meje;aula ;sfhkafka' yenehs fï iqkaor;ajh ñksiqka úiska fï jk úg;a &u ''' Read More....

Jan 17, 2017

n%s;dkHfha pd,aia‌ l=urd yd leñ,d mdl¾ wd¾hdj w;r újdyh ì|jeà we;' n%s;dkH wdrxÑ ud¾. ola‌jkafka T ''' Read More....

Jan 16, 2017

wrdì rgl ldka;djka lS iekska wmg isyshg tkafka *¾odfjka uq¿ isreru jid.;a" ksjigu iSudjQ ldka;d

''' Read More....
Jan 03, 2017

ì‍%;dkHfha t<sifn;a uy /ðk hym;a fi!LH ;;a;ajfhka miqjk nj wehf.a mjqf,a ióm;uhska mjik nj úfoia jd¾;d mjihs'

''' Read More....
Jan 14, 2017 Views: 19
Dec 12, 2016 Views: 93
Nov 23, 2016 Views: 182
Jan 14, 2017 Views: 19
Dec 23, 2016 Views: 62
Dec 12, 2016 Views: 112
Feb 13, 2016 Views: 381
Jan 20, 2016 Views: 373
Jan 17, 2017

wdKa‌vqj ksfhdackh lrk ue;s weue;sjreka lsysmfokl=o ,nk 27 jeksod ysgmq ckdêm;s uyskao rdcé uy;df.a m%Odk;ajfhka kqf.af.dv meje;afjk taldnoO Read More....

Jan 17, 2017

uqyqKq fmdf;a ñ;=rka msßila tlaj m,d., marfoaYSh f,alï fldÜgdYfha f;,Èkakkajej úÿyf,a glrka uvqj fjkqjg remsh,a ,laI 11l f ''' Read More....

Jan 17, 2017

fï jk úg mj;sk úh<s ld,.=Ksl ;;a;ajh ;jÿrg;a meje;shfyd;a fmnrjdß udih ueo jk úg c,h lmd yeÍug isÿjkq we;ehs cd; ''' Read More....

Jan 17, 2017

ud¾. wk;=re o;a; weiqfrka iuia: ,xld h;=remeÈlrejkaf.a ix.uh úYaf,aIKhla isÿ lr ;sfnkjd'

''' Read More....
Jan 17, 2017

f,dal m%isoaO ol=Kq fldßhdfõ ieïiqka.a iud.fï wêm;s,S’ w;awvx.=jg .ekSug lghq;= lr we;ehs úfoia mqj;a jd¾;d mjikjd' ''' Read More....

Jan 17, 2017 Views: 2
Jan 17, 2017 Views: 2
Jan 17, 2017 Views: 0
.uk
Jan 14, 2017 Views: 11
Jan 10, 2017 Views: 21
Dec 23, 2016 Views: 68
    Models and Fashions
Yameesha New Photoshoot
Madhu Liyanage
Jan 06, 2017

´iag%ේ,shdkq wdrïNl ms;slre fâúâ fjdak¾ fgiaÜ l%slÜ b;sydifha fojk fõ.j;au w¾O Y;lh jd¾;d ls&I ''' Read More....

Dec 27, 2016

ixpdrl Y‍%S ,xld lKavdhu iy ol=Kq wm‍%sldkq lKavdhu w;r m<uq fgiaÜ ;r.fha m<uq Èkh ksud jk úg ol=Kq wm‍%sldkq lKavdhu ish m< ''' Read More....

Dec 22, 2016

jif¾ ðj.=Kh imsß l%slÜ l%Svlhd f,i mdlsia:dkfha fgiaÜ kdhl ñiand W,a yla kï lr ;sfnkjd'

''' Read More....
Sep 17, 2015 Views: 371
Sep 15, 2015 Views: 381
Sep 15, 2015 Views: 391
Aug 17, 2015 Views: 381
Aug 17, 2015 Views: 372
Sep 17, 2015 Views: 379
Sep 17, 2015 Views: 373
Weather, 30 October
Colombo Weather
+28

High: +29° Low: +23°

Humidity: 84%

Wind: SW - 8 KPH

Rome Weather
+10

High: +20° Low: +6°

Humidity: 87%

Wind: N - 8 KPH

Wassane Premaya Me Adarayai