27-04-2017
28-04-2017
28-04-2017
28-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
27-04-2017
26-04-2017
26-04-2017
26-04-2017
26-04-2017
26-04-2017
26-04-2017
26-04-2017
26-04-2017
Apr 27, 2017

ta ckm%sh;ajfha ;ru fldfyduo lshkjdkï wka;¾cd,h Tiafia iuka;No% ysñ hk jpkh .y,d fiùï l< jdr .Kk wmuKhs'

''' Read More....
Apr 27, 2017

óf;dguq,a, li< lkao kdh hEfuka úm;g m;a jQjka fjkqfjka fldf<dkakdj" id,uq,a, m%foaYfhys bÈlrkq ,enQ ,laio

''' Read More....
Apr 27, 2017

mqxÑ ;Srfha wysxilu fmïj;=kaf.a ,ehsia;=fõ uq,a;ekla .;a; k¿fjla yeáhg úYaj fldäldrj y÷kajd fokak mq¿jka' ''' Read More....

Apr 27, 2017

ish ñka;Kshf.a wjux.,Hhg iyNd.S jQ ñkqjkaf.dv m%foaYfha mÈxÑ ujl iy mq;l= wkdrlaIs; j.d ,s|lg jeàfuka

''' Read More....
Apr 26, 2017

fn!oaOhkaf.a ft;sydisl mQckSh jia;=jla jk fc–;jk od.efí PdhdrEmhla úlD;s lr ta ;=<g l=Kq mqrjd we;s PdhdrEmhla iudc cd,dj, m, lsÍf&ium ''' Read More....

Mar 13, 2017

b;sfhdamshdfõ w.kqjr msysá li, lkaol isÿ jQ kdhhdulska mqoa.,hska 48 fofkl= Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd'

''' Read More....
Feb 25, 2017

W;=re fldßhdkq kdhl lsï fcdka wkaf.a ifydaorhd jk lsï fcdka kï >d;kh lsÍu i|yd f,dalfha oreKq;u úI ridhkslhla Ndú; lr w ''' Read More....

Feb 21, 2017

´iag%ේ,shdfõ fu,an¾ka .=jka f;dgqm< wdikakfha wo w¿hu .=jka hdkhla wk;=rg ,laj ;sfnkjd'

''' Read More....
Apr 26, 2017 Views: 11
Apr 26, 2017 Views: 9
Apr 03, 2017 Views: 77
Feb 13, 2016 Views: 298
Jan 20, 2016 Views: 295
Jan 27, 2017 Views: 314
Jan 14, 2017 Views: 332
Dec 12, 2016 Views: 319
Apr 27, 2017

óf;dguq,a, l=Kq lkao kdhhdfuka wk;=rej m%:u j;djg md¾,sfïka;= uka;%skS ysreKsld fma%upkao% uy;añh úiska ta ms<sn|j udOHg woyia o ''' Read More....

Apr 27, 2017

ldf,ka ldf,g ,xldfj;a tl tl Wkaudo me;sfrkjd wms yefudau okakjd' fï w;ßka PdhdrEmlrKh w;ska .;a úg fndfyda Wkaudohla we;af;a tlaflda leurd wdï ''' Read More....

Apr 27, 2017

fï bkafka ;j Èk lSmhlska m%xYfha kdhlhd ùug kshñ; 39 yeúßÈ tudkqfj,a uefl%dka iy Tyqf.a 64 yeúßÈ & ''' Read More....

Apr 27, 2017

ikakoaOj jdykj,ska meñKs lKavdhï folla .ï‍fmd< ‍fmd,sia n, m%foaYfha ia:dk foll§ fmf¾od ^25& rd;%S 27 yeúß& ''' Read More....

Apr 27, 2017

fï Èkj, mj;sk úh<s ld,.=Ksl ;;a;ajh m%fhdackhg .ksñka fld<U k.rfha we;eï ;eô,s fjf<÷ka fuf;la‌ remsh,a 40 ''' Read More....

Apr 25, 2017 Views: 14
Apr 25, 2017 Views: 11
Apr 24, 2017 Views: 21
Mar 20, 2017 Views: 350
Feb 06, 2017 Views: 323
Jan 27, 2017 Views: 304
    Models and Fashions
Yameesha New Photoshoot
Madhu Liyanage
Apr 24, 2017

uqïndhs bkaÈhkaia lKavdhu yd È,a,s fvhdfvú,aia lKavdhu w;r Bfha ^22& mej;s ;r.fha § uqïndhs bkaÈhkia lKavdhfï ,i ''' Read More....

Apr 21, 2017

bka§h m%sñh¾ ,S.a ;r.dj,sfha§ yISï wï,df.a oeä m%ydrhlg ,laùug ,is;a ud,sx.g isÿ jqKd'

''' Read More....
Apr 08, 2017

nex.af,da¾ frdah,a pef,akacia lKavdhu ksfhdackh lrñka ;s,lr;ak ä,aIdka iy C%sia f.a,a msysgqjd ;snQ whs mS t,a jd¾;djla Bfha ì| jeg ''' Read More....

Sep 17, 2015 Views: 303
Sep 15, 2015 Views: 310
Sep 15, 2015 Views: 305
Aug 17, 2015 Views: 316
Aug 17, 2015 Views: 302
Sep 17, 2015 Views: 306
Sep 17, 2015 Views: 320
Weather, 30 October
Colombo Weather
+28

High: +29° Low: +23°

Humidity: 84%

Wind: SW - 8 KPH

Rome Weather
+10

High: +20° Low: +6°

Humidity: 87%

Wind: N - 8 KPH

Wassane Premaya Me Adarayai